Mô tả tài nguyên *:
Vui lòng mô tả chi tiết về tài nguyên mà bạn sẽ đóng góp.
+ Tên tài nguyên
+ Loại (Đề kiểm tra/Tài liệu tham khảo/Đề cương)
+ Học phần/Chuyên ngành
+ Thời gian (Giữa HK/Cuối HK, năm)
+ Tác giả (Người biên soạn, thông tin bản quyền)
+ Các mô tả khác
Tập tin tài nguyên *:
Kích file tối đa: 20MB